Stawający do aktu, gdzie jedna ze stron jest cudzoziemcem niewładającym językiem polskim, muszą zadbać, aby w czasie czynności z udziałem cudzoziemca obecny był tłumacz przysięgły. Tłumaczenie ustne u notariusza, czyli tłumaczenie a vista, jest sporym wyzwaniem.

Tłumaczenie a vista jest formą pośrednią między tłumaczeniem ustnym i pisemnym. Polega na bieżącym, ustnym tłumaczeniu tekstu pisanego. Tłumacz nie zna dokumentu, który będzie tłumaczył. Oczywiście wcześniej może dopytać, czego dotyczy dany dokument i przygotować słownictwo z odpowiedniej dziedziny. Tłumacz otrzymuje tekst i natychmiast przekłada go ustnie na język obcy. Ten rodzaj tłumaczenia wymaga nie tylko wiedzy merytorycznej i językowej, ale bardzo istotne jest zachowanie płynności wypowiedzi. Co więcej, wszystko może zaskoczyć – przed odczytaniem aktu strony często ustalają jeszcze ostateczne brzmienie zapisów. W przypadku tłumaczenia a vista tłumacz potwierdza swoje uprawnienia jedynie podpisem (bez pieczęci), który składa na akcie notarialnym.

Najczęściej spotykane dokumenty tłumaczone u notariusza z udziałem tłumacza to: umowa spółki, przedwstępna umowa sprzedaży, umowa przyrzeczona, różne pełnomocnictwa.

Z tłumaczeniem a vista możemy mieć do czynienia także w sądach, urzędach, komisariatach policji.

Tłumaczenie a vista jest częścią egzaminu na tłumacza przysięgłego – w mojej ocenie to najtrudniejsza część tego egzaminu.